Pojistné podmínky

Všeobecné pojistné podmínky pojištění movitých věcí a prodloužené záruky

Obsah

(PP-FF-1602)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

1. ÚVOD

1.1. „My“ (ve  všech odvozených tvarech) nebo „pojistitel“ představuje ERV Evropskou pojišťovnu, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 49240196, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v  Praze, oddíl B, vložka 1969. Dohled v  pojišťovnictví vykonává Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, www.coi.cz.

1.2. Pojistná smlouva a právní vztahy z  ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. K  řešení případných sporů vyplývajících z tohoto pojištění jsou příslušné soudy České republiky.

1.3. Pojištění se sjednává jako pojištění škodové a platí pro něj zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon“), a další obecně závazné právní předpisy České republiky, všeobecné a zvláštní pojistné podmínky a pojistná smlouva.

 

2. VZNIK, TRVÁNÍ A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ

2.1. Pojistná smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami nebo zaplacením pojistného ve výši uvedené v nabídce.

2.2. Pojištění vzniká dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

2.3. Pojištění se sjednává na jeden rok, není-li zvláštními pojistnými podmínkami stanoveno nebo pojistnou smlouvou dohodnuto jinak. Toto pojištění se automaticky prodlužuje o další rok, neoznámí-li jedna ze smluvních stran straně druhé nejméně 6 týdnů před dnem uvedeným ve smlouvě jako konec pojištění, že nemá na dalším trvání pojištění zájem. Neuhradí-li však pojistník nejdéle do 1 týdne ode dne uvedeného ve smlouvě jako konec pojištění ve správné výši pojistné, pojištění zanikne dnem uvedeným ve smlouvě jako konec pojištění, není-li dohodnuto jinak.

2.4. Je-li pojištění sjednáno na dobu delší než jeden rok, je pojistným obdobím jeden rok, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

2.5. Pro neplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.

2.6. Kromě dalších způsobů stanovených zákonem a těmito pojistnými podmínkami pojištění zaniká 2.6.1. uplynutím doby, bylo-li sjednáno na dobu určitou

2.6.2. dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části

2.6.3. dohodou pojistitele a pojistníka

2.6.4. dnem doručení oznámení o změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěné věci pojistiteli

2.6.5. zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistné- ho nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění

2.6.6. z dalších důvodů uvedených v zákoně

2.7. Pojištění rovněž zaniká výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou

2.7.1. nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období (je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným); pojištění zanikne uplynutím tohoto pojistného období; je-li však výpověď doručena pojistiteli později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období

2.7.2. do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní doba je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne

2.7.3. doručenou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojistiteli; výpovědní doba je jeden měsíc, jejím uplynutím pojištění zanikne

 

3. FORMA PRÁVNÍCH jednání

3.1. Pojistná smlouva a právní jednání týkající se pojištění musí mít písemnou formu. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňující zachycení obsahu a určení jednající osoby.

 

4. POJISTNÉ

4.1. Pojistné placené pojistníkem je jednorázovým pojistným, není-li v  pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

4.2. Pojistitel má právo na pojistné do zániku pojištění, nestanoví-li zákon jinak nebo není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

4.3. Dojde-li k zániku pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli celé jednorázové pojistné. Byl-li v pojistné smlouvě dohodnut jiný způsob placení pojistného (běžné pojistné), náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala, nestanoví-li zákon jinak nebo není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

4.4. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojistitel právo požadovat úrok z prodlení v souladu s právními předpisy.

 

5. POVINNOSTI POJISTNÍKA A POJIŠTĚNÉHO

5.1. Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy jsou pojistník a pojištěný při sjednávání pojištění a během jeho trvání povinni

5.1.1. odpovědět pravdivě a úplně na všechny pí- semné dotazy pojistitele týkající se pojištění; to platí i v případě, že jde o změnu pojistné smlouvy

5.1.2. umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným

5.1.2.1. posoudit pojistné riziko

5.1.2.2. ověřit správnost podkladů pro výpočet pojistného

5.1.3. oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu

5.1.3.1. veškeré změny týkající se skutečností, na které se ho pojistitel písemně tázal nebo které jsou uvedeny v pojistné smlouvě (změna vlastnictví pojištěné věci, změna korespondenční adresy apod.)

5.1.3.2. zánik pojistného zájmu, snížení nebo zvýšení pojistného rizika

5.1.3.3. že je pojištěn u jiného pojistitele proti témuž pojistnému nebezpečí, sdělit tohoto pojistitele a výši pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění

5.1.4. dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou; nesmí rovněž strpět, aby tyto povinnosti porušovaly třetí osoby

5.1.5. řádně se starat o údržbu pojištěné věci

5.2. V  případě pojištění cizího pojistného nebezpečí je pojistník povinen seznámit pojištěného s těmito pojistnými podmínkami a obsahem pojistné smlouvy týkající se jeho pojistného nebezpečí.

5.3. Nastane-li škodná (resp. pojistná) událost, je pojištěný kromě dalších povinností stanovených právními předpisy povinen

5.3.1. učinit veškerá opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala

5.3.2. neprodleně pojistiteli oznámit, že taková událost nastala, a podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu jejích následků; jiné než pí- semné oznámení škodné události je nezbytné následně učinit písemně

5.3.3. zdržet se oprav poškozeného majetku nebo odstraňování zbytků zničeného majetku, dokud s tím pojistitel neprojeví souhlas

5.3.4. umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc a zajistit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem, prohlášením svědků apod.

5.3.5. umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši, předložit k  tomu doklady, které si pojistitel vyžádá, a umožnit pořídit jejich kopie

5.3.6. postupovat v souladu s pokyny pojistitele

5.3.7. oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku

5.3.8. postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jiné- mu uplatnit právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí

5.3.9. bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli nalezení věci, za kterou pojistitel poskytl pojistné plnění; pokud se pojistitel a oprávněná osoba nedohodnou jinak, je oprávněná osoba povinna vrátit pojistné plnění po ode- čtení přiměřených nákladů na opravu této věci, jsou-li nutné k odstranění závad, které vznikly v době, kdy byla zbavena možnosti s věcí nakládat; za nalezenou se nepovažuje věc, k níž byla pozbyta držba a nelze ji vů- bec znovu nabýt nebo lze–li ji dosáhnout jen s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady, nebo věc byla poškozena do té míry, že jako taková zanikla, nebo ji lze opravit jen s nepřiměřený- mi náklady

 

6. POVINNOSTI POJISTITELE

6.1. Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojistitel povinen

6.1.1. po oznámení škodné události bez zbytečné- ho odkladu zahájit šetření ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit

6.1.2. ukončit šetření do tří měsíců po oznámení škodné události; nemůže-li šetření ukončit v  této lhůtě, je povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření ukon- čit, a poskytnout jí na její písemnou žádost přiměřenou zálohu; tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny pojistníka nebo pojištěného

6.1.3. vrátit doklady, které si oprávněná osoba vyžádá

6.1.4. sdělit oprávněné osobě výsledky šetření nutného ke zjištění výše pojistného plnění

6.1.5. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při sjednávání pojištění, jeho správě a při šetření pojistných událostí; poskytnout tyto informace může jen se souhlasem osoby, které se skutečnosti týkají, nebo pokud tak stanoví právní předpis

 

7. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

7.1. Porušil-li pojistník či pojištěný některou z povinností uvedených v bodech 5.1.1. až 5.1.3. a bylo-li v  důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit.

7.2. Porušil-li pojistník či pojištěný některou z  dalších povinností uvedených v  článku 5 a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

7.3. Pokud v důsledku porušení některé z povinností uvedených v článku 5. vznikne pojistiteli škoda nebo pojistitel vynaloží zbytečné náklady (např. náklady na soudní spor), má právo na jejich náhradu proti osobě, která porušením povinnosti způsobila vznik takové škody nebo zbytečných nákladů.

7.4. Uvede-li pojištěný či jiná oprávněná osoba při uplatňování práva na plnění z pojištění nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se pojistné události nebo údaje týkající se této události zamlčí, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout.

7.5. Pojistitel může z důvodů zákonem stanovených od pojistné smlouvy odstoupit nebo plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Od pojistné smlouvy lze odstoupit i po vzniku pojistné události.

 

8. POJISTNÁ UDÁLOST, pojistné nebezpečí

8.1. Pojistnou událostí je vznik škody na pojištěné věci v souvislosti s  nahodilou skutečností, s  níž je podle těchto pojistných podmínek a pojistné smlouvy spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

8.2. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí (skupiny pojistných nebezpečí) uvedená ve zvláštních pojistných podmínkách.

8.3. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pojistná událost nastala v době trvání pojištění.

8.4. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky a během přechodného pobytu v zahraničí.

 

9. POJISTNÁ ČÁSTKA, LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění. 9.2. Pojistná částka vyjadřuje pojistnou hodnotu pojištěných věcí. Pojistnou částku stanoví na vlastní odpovědnost pojistník. Pokud není pojistník současně pojištěným, stanoví pojistník pojistnou částku po dohodě s pojištěným.

9.3. Pojistník je povinen pojistnou částku stanovit tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci v době sjednání pojištění. Dále je pojistník povinen dbát, aby pojistná částka odpovídala pojistné hodnotě pojištěných věcí i během trvání pojištění. Na žádost pojistníka může být výše pojistné částky v průběhu pojistného období změněna. Zpětná platnost změny je vyloučena.

9.4. Pojištění se sjednává na novou cenu nebo na časovou cenu pojištěné věci.

9.5. Novou cenou se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

9.6. Časovou cenou se rozumí cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci snížené o stupeň opotřebení.

9.7. Je-li v pojistné smlouvě dohodnuto, že se pojištění vztahuje pouze na část hodnoty pojištěných věcí, stanoví se v  pojistné smlouvě limity pojistného plnění pro jednotlivé pojištěné věci a pojistná nebezpečí (zlomkové pojištění).

9.8. Na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše dvojnásobku pojistné částky (limitu pojistného plnění) stanovené v pojistné smlouvě.

 

10. POJISTNÉ PLNĚNÍ, ZACHRAŇOVACÍ NÁKLADY

10.1. Pojištěný se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí. Spoluúčast odečte pojistitel od celkové výše pojistného plnění.

10.2. Dojde-li v důsledku pojistné události k poškození pojištěné věci, uhradí pojistitel přiměřený náklad na její opravu až do výše nákladu na její znovupořízení, maximálně však do výše horní hranice pojistného plnění sjednané pro tuto věc v pojistné smlouvě.

10.3. Dojde-li v důsledku pojistné události ke zničení, odcizení nebo ztrátě pojištěné věci, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše ceny této věci ke dni vzniku pojistné události, maximálně však do výše horní hranice pojistného plnění sjednané pro tuto věc v pojistné smlouvě.

10.4. Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěné věci (např. při poskytnutí slevy při nákupu věci), sníží pojistitel pojistné plnění v případě opravitelné škody na pojištěné věci ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěné věci. V ostatních případech se tento postup nepoužije.

10.5. Pojistitel poskytuje pojistné plnění v tuzemské měně, není-li ujednáno jinak. Pro přepočet cizí měny se použije kurzu oficiálně vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události.

10.6. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě.

10.7. Pojistník má právo na náhradu zachraňovacích nákladů, tzn. účelně vynaložených nákladů, které vynaložil na

10.7.1. odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události

10.7.2. zmírnění následků již nastalé pojistné události

10.7.3. byl povinen vynaložit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů při odklízení poškozených pojištěných věcí nebo jejich zbytků

10.8. Náklady uvedené v předchozím odstavci vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob uhradí pojistitel maximálně do výše 30 % horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události sjednané v pojistné smlouvě. Ostatní náklady uvedené v předchozím odstavci uhradí pojistitel maximálně do výše 5 % horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události sjednané v pojistné smlouvě.

10.9. Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetření věci nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet škodám, kromě nákladů podle 10.7. tohoto článku.

 

11. OBECNÉ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

11.1. Pojištění se nevztahuje na škody přímo či nepřímo způsobené nebo zvýšené

11.1.1. úmyslně pojistníkem, pojištěným, osobou pojištěnému blízkou nebo osobou žijící s pojištěným ve společné domácnosti

11.1.2. únikem jaderné energie či záření z radioaktivního paliva nebo odpadů, účinkem jaderných, chemických či biologických zbraní

11.1.3. válkou, občanskými nepokoji, vyhlášenou či nevyhlášenou vojenskou akcí, občanskou válkou, invazí, povstáním, revolucí, vzpourou, vojenským pučem nebo násilným uchopením moci

11.1.4. zásahem státní moci nebo veřejné správy

11.1.5. teroristickým činem

11.1.6. znečištěním životního prostředí

11.1.7. působením formaldehydu a azbestu včetně materiálů azbest obsahujících

11.1.8. působením magnetických nebo elektromagnetických polí

11.1.9. ze ztrát, poškození, změny nebo snížené funkčnosti nebo možnosti provozovat či pou- žívat telekomunikační zařízení nebo jiné prostředky komunikace, počítačový systém, programy, software, internet, e-commerce, data, informační prameny, mikročipy, integrovaný obvod nebo podobné zařízení v počítačovém či jiném vybavení

 

12. VÝKLAD POJMŮ

12.1. Pro účely tohoto pojištění znamená

12.1.1. běžné pojistné pojistné stanovené na pojistné období

12.1.2. jednorázové pojistné pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno

12.1.3. krádež vloupáním odcizení, poškození nebo zničení pojištěné věci, pokud pachatel vnikl do místa pojištění

12.1.3.1. prokazatelně pomocí nástrojů jiných než určených k řádnému otevření

12.1.3.2. jinak než vstupním otvorem či běžně přístupným otevřeným oknem

12.1.3.3. pomocí příslušného klíče, kterého se zmocnil krádeží, vloupáním, loupeží nebo loupežným přepadením,

12.1.4. loupež přivlastnění si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí

12.1.5. místo pojištění obvyklé či přechodné bydli- ště pojištěného včetně ubytovacího zařízení (hotel apod.), není-li ve zvláštních pojistných podmínkách stanoveno jinak

12.1.6. oprávněná osoba osobu, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění

12.1.7. osoba blízká příbuzného v řadě přímé, sourozence, manžela/manželku, registrovaného partnera/partnerku; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní; soužití bez manželství je postaveno na roveň manželství

12.1.8. pojistná doba dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno

12.1.9. pojistná hodnota nejvyšší možnou majetkovou újmu, která může v důsledku pojistné události nastat

12.1.10. pojistné nebezpečí možnou příčinu vzniku pojistné události specifikovanou v článku 8. těchto pojistných podmínek

12.1.11. pojistné období časové období stanovené těmito podmínkami nebo pojistnou smlouvou, za které se platí pojistné

12.1.12. pojistné riziko míru pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím

12.1.13. pojistník osobu, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a která je povinna platit pojistné

12.1.14. pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události

12.1.15. pojištění škodové pojištění, jehož účelem je v ujednaném rozsahu vyrovnat úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události

12.1.16. pojištěný osobu, na jejíž majetek se pojištění vztahuje

12.1.17. poškození věci změnu stavu věci, kterou je objektivně možné odstranit ekonomicky účelnou opravou; poškozením věci není její poškrábání, odření apod., pokud je věc pou- žitelná k původnímu účelu

12.1.18. škodná událost skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění

12.1.19. škoda na věci poškození, zničení nebo odcizení či ztrátu věci

12.1.20. vandalismus úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci osobou jinou, než je pojistník a pojištěný, osoba jim blízká anebo osoba žijí- cí s pojištěným ve společné domácnosti

12.1.21. zničení věci změnu stavu věci, kterou objektivně není možné odstranit ekonomicky účelnou opravou a pro kterou věc již nelze dále používat k původnímu účelu

12.1.22. ztráta věci stav, kdy poškozený ztratil nezá- visle na své vůli možnost s věcí disponovat

12.1.23. živelní událost událost požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, vichřici, povodeň nebo záplavu, krupobití, sesouvání půdy, zří-cení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, pád stromů nebo stožárů, zemětřesení


ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

 

1. PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ NEBEZPEČÍ, ROZSAH POJIŠTĚNÍ

1.1. Předmětem pojištění jsou movité věci jmenovitě uvedené v pojistné smlouvě.

1.2. Pojištění se vztahuje na škody způsobené

1.2.1. krádeží vloupáním

1.2.2. loupeží

1.2.3. vandalismem

1.2.4. živelní událostí

1.2.5. kouřem

1.2.6. přepětím

1.2.7. podpětím

1.2.8. chybnou funkcí sprinklerového zařízení

1.3. Pojištění se vztahuje pouze na věci poškozené, zničené nebo odcizené krádeží vloupáním loupeží či vandalismem, jejichž spáchání bylo potvrzeno policií.

1.4. Pojištění se dále vztahuje na poškození či zničení věci neopatrným zacházením pojištěného spočívajícím zejména v upuštění věci, nárazu věci apod. (mechanické poškození).

 

2. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ

2.1. Pojištění lze sjednat na jeden rok či dva roky. Pojistná doba je uvedena v pojistné smlouvě, resp. v pojistce.

2.2. Pojistné je vždy jednorázové a platí se při uzavírání pojistné smlouvy na celou dobu trvání pojištění (jeden rok, dva roky).

2.3. Pojištění se automaticky prodlužuje o jeden rok za podmínek stanovených v  bodě

2.3. všeobecných pojistných podmínek.

 

3. POJISTNÁ HODNOTA, POJISTNÉ PLNěNÍ, spoluúčast

3.1. Pojistnou hodnotou pojištěné věci je

3.1.1. v  prvních dvou letech trvání pojištění její nová cena

3.1.2. v dalších letech trvání pojištění její časová cena

3.2. Pojistné plnění se poskytuje ve výši stanovené podle bodu 9.5. či 9.6. všeobecných pojistných podmínek a snížené o spoluúčast.

3.3. V  případě poškození věci uhradí pojistitel náklady na opravu dle bodu 10.2. všeobecných pojistných podmínek pouze v případě, že byla oprava provedena v servisu určeném prodejcem, u něhož byla věc zakoupena (dále jen „prodejce“).

3.4. Pojistné plnění v  případě zničení, odcizení či ztráty pojištěné věci poskytne pojistitel formou poukázky na nákup zboží u prodejce.

3.5. Maximální pojistná částka na jednu věc a soubor věcí, na které lze pojištění sjednat, a spoluúčast jsou uvedeny v tabulce, která tvoří nedílnou součást těchto pojistných podmínek.

 

4. ZVLÁŠTNÍ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

4.1. Pojištění se nevztahuje na škody přímo či nepřímo způsobené či zvýšené

4.1.1. korozí, erozí, oxidací

4.1.2. plísněmi, houbami a sporami

4.1.3. opotřebením, trvalým vlivem provozu, postupným stárnutím, únavou materiálu, nedostatečným používáním, dlouhodobým uskladněním

4.1.4. dlouhodobým vlivem biologických, chemických nebo tepelných procesů nebo znečištěním

4.1.5. normálními atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat

4.1.6. prováděním opravy nebo údržby

4.2. Pojištění se rovněž nevztahuje na

4.2.1. škody na dílech, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce nebo pro opotřebení

4.2.2. škody, na něž se vztahuje záruka poskytnutá výrobcem či prodejcem 4.2.3. odcizení pojištěné věci z vozidla či úschovní skříňky 4.2.4. škody vzniklé v době, kdy byla pojištěná věc odevzdána dopravci k přepravě

4.2.5. jakékoliv následné finanční škody, zejména ztrátu na výdělku a ušlý zisk

 

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

 

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

1. ÚVOD

1.1. „My“ (ve všech odvozených tvarech) nebo „pojistitel“ představuje ERV Evropskou pojišťovnu, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČ 492 40 196, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1969. Dohled v pojišťovnictví vykonává Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, www.coi.cz.

1.2. Pojistná smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vyplývajících z pojištění jsou příslušné soudy České republiky. Případné spory vyplývajících z pojištění budou řešeny příslušnými soudy podle českého práva. Stížnosti je možné podat písemně k rukám statutárního orgánu pojistitele, příp. se obrátit na Českou národní banku nebo na Českou obchodní inspekci, která je věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

1.3. Pojištění se sjednává jako pojištění škodové a platí pro něj zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a další obecně závazné právní předpisy České republiky, všeobecné a zvláštní pojistné podmínky a pojistná smlouva.

 

2. VZNIK, TRVÁNÍ A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ

2.1. Pojistná smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami nebo zaplacením pojistného ve výši uvedené v nabídce.

2.2. Pojištění vzniká dnem následujícím po uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

2.3. Pojištění se sjednává na jeden rok, není-li zvláštními pojistnými podmínkami stanoveno nebo pojistnou smlouvou dohodnuto jinak. Toto pojištění se automaticky prodlužuje o další rok, neoznámí-li jedna ze smluvních stran straně druhé nejméně 6 týdnů před dnem uvedeným ve smlouvě jako konec pojištění, že nemá na dalším trvání pojištění zájem. Neuhradí-li však pojistník nejdéle do 1 týdne ode dne uvedeného ve smlouvě jako konec pojištění ve správné výši pojistné, pojištění zanikne dnem uvedeným ve smlouvě jako konec pojištění, není-li dohodnuto jinak.

2.4. Je-li pojištění sjednáno na dobu delší než jeden rok, je pojistným obdobím jeden rok, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

2.5. Pro neplacení pojistného se pojištění nepřerušuje.

2.6. Kromě dalších způsobů stanovených občanským zákoníkem či těmito pojistnými podmínkami pojištění zaniká 2.7. uplynutím pojistné doby, bylo-li pojištění sjednáno na dobu určitou

2.8. dohodou pojistitele a pojistníka

2.9. dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části

2.10. dnem doručení oznámení o změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěné věci pojistiteli

2.11. zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění

2.12. z dalších důvodů uvedených v občanském zákoníku

 

3. FORMA PRÁVNÍCH jednání

3.1. Pojistná smlouva a právní jednání týkající se pojištění musí mít písemnou formu. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení obsahu a určení jednající osoby.

 

4. POJISTNÉ

4.1. Pojistné placené pojistníkem je jednorázovým pojistným, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

4.2. Pojistitel má právo na pojistné do zániku pojištění, nestanoví-li občanský zákoník jinak nebo není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

4.3. Dojde-li k zániku pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli celé jednorázové pojistné. Byl-li v pojistné smlouvě dohodnut jiný způsob placení pojistného (běžné pojistné), náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala, nestanoví-li občanský zákoník jinak nebo není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

4.4. Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, má pojistitel právo požadovat úrok z prodlení v souladu s právními předpisy.

 

5. POVINNOSTI POJISTNÍKA A POJIŠTĚNÉHO

5.1. Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy jsou pojistník a pojištěný při sjednávání pojištění a během jeho trvání povinni

5.1.1. odpovědět pravdivě a úplně na všechny pí- semné dotazy pojistitele týkající se pojištění; to platí i v případě, že jde o změnu pojistné smlouvy

5.1.2. umožnit pojistiteli nebo osobám jím pověřeným

5.1.2.1. posoudit pojistné riziko

5.1.2.2. ověřit správnost podkladů pro výpočet pojistného

5.1.3. oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu

5.1.3.1. veškeré změny týkající se skutečností, na které se ho pojistitel písemně tázal nebo které jsou uvedeny v pojistné smlouvě (změna vlastnictví pojištěné věci, změna korespondenční adresy apod.)

5.1.3.2. zánik pojistného zájmu, snížení nebo zvýšení pojistného rizika

5.1.3.3. že je pojištěn u jiného pojistitele proti témuž pojistnému nebezpečí, sdělit tohoto pojistitele a výši pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění

5.1.3.4. dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě nebo které na sebe vzal pojistnou smlouvou; nesmí rovněž strpět, aby tyto povinnosti porušovaly třetí osoby

5.1.3.5. řádně se starat o údržbu pojištěné věci

5.2. V případě pojištění cizího pojistného nebezpečí je pojistník povinen seznámit pojištěného s těmito pojistnými podmínkami a obsahem pojistné smlouvy týkající se jeho pojistného nebezpečí.

5.3. Nastane-li škodní (resp. pojistná) událost, je pojištěný kromě dalších povinností stanovených právními předpisy povinen

5.3.1. učinit veškerá opatření směřující k tomu, aby se vzniklá škoda již nezvětšovala

5.3.2. neprodleně pojistiteli oznámit, že taková událost nastala, a podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu jejích následků; jiné než pí- semné oznámení škodní události je nezbytné následně učinit písemně

5.3.3. zdržet se oprav poškozeného majetku nebo odstraňování zbytků zničeného majetku, dokud s tím pojistitel neprojeví souhlas

5.3.4. umožnit pojistiteli prohlédnout poškozenou věc a zajistit dostatečné důkazy o rozsahu poškození, např. šetřením provedeným policií nebo jinými vyšetřovacími orgány, fotografickým či filmovým záznamem, prohlášením svědků apod.

5.3.5. umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění a jeho výši, předložit k tomu doklady, které si pojistitel vyžádá, a umožnit pořídit jejich kopie

5.3.6. postupovat v souladu s pokyny pojistitele

5.3.7. oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení vznik události, která nastala za okolností nasvědčujících spáchání trestného činu nebo přestupku

5.3.8. postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jiné- mu uplatnit právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí

 

6. POVINNOSTI POJISTITELE

6.1. Kromě dalších povinností stanovených právními předpisy je pojistitel povinen zejména

6.1.1. po oznámení škodní události bez zbytečného odkladu zahájit šetření ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit

6.1.2. ukončit šetření do tří měsíců po oznámení škodní události; nemůže-li šetření ukončit v této lhůtě, je povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření ukon- čit, a poskytnout jí na její písemnou žádost přiměřenou zálohu; tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny pojistníka nebo pojištěného

6.1.3. vrátit doklady, které si oprávněná osoba vyžádá

6.1.4. sdělit oprávněné osobě výsledky šetření nutného ke zjištění výše pojistného plnění

6.1.5. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví při sjednávání pojištění, jeho správě a při šetření pojistných událostí; poskytnout tyto informace může jen se souhlasem osoby, které se skutečnosti týkají, nebo pokud tak stanoví právní předpis

 

7. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

7.1. Porušil-li pojistník či pojištěný některou z povinností uvedených v bodech 5.1.1. až 5.1.3. a bylo-li v důsledku toho stanoveno nižší pojistné, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit.

7.2. Porušil-li pojistník či pojištěný některou z dalších povinností uvedených v článku 5 a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.

7.3. Pokud v důsledku porušení některé z povinností uvedených v článku 5. vznikne pojistiteli škoda nebo pojistitel vynaloží zbytečné náklady (např. náklady na soudní spor), má právo na jejich náhradu proti osobě, která porušením povinnosti způsobila vznik takové škody nebo zbytečných nákladů.

7.4. Uvede-li pojištěný či jiná oprávněná osoba při uplatňování práva na plnění z pojištění nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se pojistné události nebo údaje týkající se této události zamlčí, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout.

7.5. Pojistitel může z důvodů zákonem stanovených od pojistné smlouvy odstoupit nebo plnění z pojistné smlouvy odmítnout. Od pojistné smlouvy lze odstoupit i po vzniku pojistné události.

 

8. POJISTNÁ UDÁLOST, pojistné nebezpečí

8.1. Pojistnou událostí je vznik škody na pojištěné věci v souvislosti s nahodilou skutečností, s níž je podle těchto pojistných podmínek a pojistné smlouvy spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

8.2. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí (skupiny pojistných nebezpečí) uvedená ve zvláštních pojistných podmínkách.

8.3. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je skutečnost, že pojistná událost nastala v době trvání pojištění.

8.4. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky a během přechodného pobytu v zahraničí.

 

9. POJISTNÁ ČÁSTKA, LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ

9.1. Pojistné plnění je omezeno horní hranicí. Horní hranice se určí pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.

9.2. Pojistná částka vyjadřuje pojistnou hodnotu pojištěných věcí. Pojistnou částku stanoví na vlastní odpovědnost pojistník. Pokud není pojistník současně pojištěným, stanoví pojistník pojistnou částku po dohodě s pojištěným.

9.3. Pojistník je povinen pojistnou částku stanovit tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěné věci v době sjednání pojištění. Dále je pojistník povinen dbát, aby pojistná částka odpovídala pojistné hodnotě pojištěných věcí i během trvání pojištění. Na žádost pojistníka může být výše pojistné částky v průběhu pojistného období změněna. Zpětná platnost změny je vyloučena.

9.4. Pojištění se sjednává na novou cenu nebo na časovou cenu pojištěné věci.

9.5. Novou cenou se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

9.6. Časovou cenou se rozumí cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci snížené o stupeň opotřebení.

9.7. Je-li v pojistné smlouvě dohodnuto, že se pojištění vztahuje pouze na část hodnoty pojištěných věcí, stanoví se v pojistné smlouvě limity pojistného plnění pro jednotlivé pojištěné věci a pojistná nebezpečí (zlomkové pojištění).

9.8. Na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše dvojnásobku pojistné částky (limitu pojistného plnění) stanovené v pojistné smlouvě.

 

10. POJISTNÉ PLNĚNÍ, ZACHRAŇOVACÍ NÁKLADY

10.1. Dojde-li v důsledku pojistné události k poškození pojištěné věci, uhradí pojistitel přiměřený náklad na její opravu až do výše nákladu na její znovupořízení, maximálně však do výše horní hranice pojistného plnění sjednané pro tuto věc v pojistné smlouvě. 10.2. Dojde-li v důsledku pojistné události ke zničení nebo nefunkčnosti pojištěné věci, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše ceny této věci ke dni vzniku pojistné události, maximálně však do výše horní hranice pojistného plnění sjednané pro tuto věc v pojistné smlouvě.

10.3. Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěné věci (např. při poskytnutí slevy při nákupu věci), sníží pojistitel pojistné plnění v případě opravitelné škody na pojištěné věci ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěné věci. V ostatních případech se tento postup nepoužije.

10.4. Pojistitel poskytuje pojistné plnění v tuzemské měně, není-li ujednáno jinak. Pro přepočet cizí měny se použije kurzu oficiálně vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vzniku pojistné události.

10.5. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě.

10.6. Pojistník má právo na náhradu zachraňovacích nákladů, tzn. účelně vynaložených nákladů, které vynaložil na 10.6.1. odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události

10.6.2. zmírnění následků již nastalé pojistné události

10.6.3. byl povinen vynaložit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů při odklízení poškozených pojištěných věcí nebo jejich zbytků

10.7. Náklady uvedené v předchozím odstavci vynaložené na záchranu života nebo zdraví osob uhradí pojistitel maximálně do výše 30 % horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události sjednané v pojistné smlouvě. Ostatní náklady uvedené v předchozím odstavci uhradí pojistitel maximálně do výše 5 % horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události sjednané v pojistné smlouvě.

10.8. Pojistitel nehradí náklady vynaložené na obvyklou údržbu, na ošetření věci nebo na plnění zákonné povinnosti předcházet škodám, kromě nákladů podle bodu 10.6. tohoto článku.

 

11. OBECNÉ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

11.1. Pojištění se nevztahuje na škody přímo či nepřímo způsobené nebo zvýšené

11.1.1. úmyslně nebo hrubě nedbalostně pojistní- kem, pojištěným, osobou pojištěnému blízkou nebo osobou žijící s pojištěným ve společné domácnosti

11.1.2. únikem jaderné energie či záření z radioaktivního paliva nebo odpadů, účinkem jaderných, chemických či biologických zbraní

11.1.3. válkou, občanskými nepokoji, vyhlášenou či nevyhlášenou vojenskou akcí, občanskou válkou, invazí, povstáním, revolucí, vzpourou, vojenským pučem nebo násilným uchopením moci

11.1.4. zásahem státní moci nebo veřejné správy

11.1.5. teroristickým činem

11.1.6. zapříčiněné účinky klimatických a jiných vněj- ších vlivů, jakož i vady zapříčiněné živelnou událostí, havárií, vandalismem, krádeží nebo přepravou výrobku

11.1.7. znečištěním životního prostředí

11.1.8. působením formaldehydu a azbestu včetně materiálů azbest obsahujících

11.1.9. působením magnetických nebo elektromagnetických polí

11.1.10. ze ztrát, poškození, změny nebo snížené funkčnosti nebo možnosti provozovat či pou- žívat telekomunikační zařízení nebo jiné prostředky komunikace, počítačový systém, programy, software, internet, e-commerce, data, informační prameny, mikročipy, integrovaný obvod nebo podobné zařízení v počítačovém či jiném vybavení

 

12. VÝKLAD POJMŮ

12.1. Pro účely tohoto pojištění znamená

12.1.1. běžné pojistné pojistné stanovené na pojistné období

12.1.2. jednorázové pojistné pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno

12.1.3. oprávněná osoba osobu, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění

12.1.4. osoba blízká příbuzného v řadě přímé, sourozence, manžela/manželku, registrovaného partnera/partnerku; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní; soužití bez manželství je postaveno na roveň manželství

12.1.5. pojistka potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy

12.1.6. pojistná doba dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno

12.1.7. pojistná hodnota nejvyšší možnou majetkovou újmu, která může v důsledku pojistné události nastat

12.1.8. pojistné nebezpečí možnou příčinu vzniku pojistné události specifikovanou v článku 8. těchto pojistných podmínek

12.1.9. pojistné období časové období stanovené těmito pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou, za které se platí pojistné

12.1.10. pojistné riziko míru pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím

12.1.11. pojistník osobu, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a která je povinna platit pojistné

12.1.12. pojistný zájem oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události

12.1.13. pojištěná věc movitá věc podrobně popsaná v pojistné smlouvě a ve faktuře či pokladním dokladu vystaveném obchodním zástupcem pojistníkovi při koupi výrobku

12.1.14. pojištění škodové pojištění, jehož účelem je v ujednaném rozsahu vyrovnat úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události

12.1.15. pojištěný osobu, na jejíž majetek se pojištění vztahuje

12.1.16. poukázka platební prostředek vydaný pojistitelem ve prospěch pojištěného, který může být uplatněn pouze v místě sjednání pojištění

12.1.17. prodloužená záruka záruka za vady nebo za jakost výrobku po uplynutí záruční doby ve stejném rozsahu jako záruka za vady (odpovědnost prodávajícího) ze zákona nebo záruka za jakost, ke které se prodávající zavázal, pokud není v těchto pojistných podmínkách stanoveno jinak. Prodloužená záruka se týká vad, které vzniknou nejdříve dnem ná- sledujícím po dni, ve kterém uplynula lhůta odpovědnosti za vady ze zákona nebo doba poskytnutá v záruce za jakost (záruční doba, doba použitelnosti) prodávajícím

12.1.18. škodní událost událost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění

 

POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

 

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

 

1. POJISTNÁ UDÁLOST, ROZSAH POJIŠTĚNÍ

1.1. Pojistnou událostí je vada na pojištěné věci, na niž se při jejím prodeji vztahovala záruka za vady vyplývající ze zákona nebo záruka za jakost poskytnutá prodávajícím, jež byla zjištěna nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém uplynula záruční doba stanovená zákonem nebo stanovená prodávajícím.

1.2. Pojišťovna poskytne oprávněné osobě pojistné plnění, nastane-li pojistná událost definovaná v těchto pojistných podmínkách pro sjednaný druh pojištění.

1.3. Pokud v průběhu trvání pojištění prodloužené záruky nastane u pojištěné věci pojistná událost, má oprávněná osoba právo na pojistné plnění.

 

2. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ

2.1. Pojištění lze sjednat na jeden až tři roky. Pojistná doba je uvedena v pojistné smlouvě, resp. v pojistce.

2.2. Pojistné je vždy jednorázové a platí se při uzavírání pojistné smlouvy na celou dobu trvání pojištění (jeden rok, dva roky, či tři roky).

2.3. Pojištění se automaticky prodlužuje o jeden rok za podmínek stanovených v bodě 2.3. všeobecných pojistných podmínek.

 

3. POJISTNÉ PLNĚNÍ

3.1. Pojistné plnění za všechny pojistné události v rámci pojištění prodloužené záruky za celou dobu trvání tohoto pojištění je poskytováno maximálně do výše pojistné částky, resp. limitu pojistného plnění.

3.2. Pojistné plnění se poskytuje ve výši stanovené podle bodu 9.5. všeobecných pojistných podmínek, přičemž se plní

3.2.1. formou opravy pojištěné věci, nebo

3.2.2. formou dodání nové věci v podobě poukázky.

3.3. Jestliže dojde k plnění formou opravy pojištěné věci, budou náklady na opravu hrazené pojistitelem.

3.4. Poskytnutím pojistného plnění formou opravy pojištěné věci pojištění nezaniká.

3.5. Pokud bude poskytnuto plnění formou dodání nové věci, je pojistitel oprávněn posoudit a rozhodnout, kdy je oprava pojištěné věci fakticky nemožná nebo ekonomicky nerentabilní – v takovém případě má oprávněná osoba právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti pojištěné věci, pokud se vada týká pouze součásti věci. Parametry nové věci nebo nové součásti budou stejné nebo srovnatelné s parametry původní věci nebo její součásti. O výběru nové věci rozhoduje pojistitel.

3.6. Poskytnutím pojistného plnění formou dodání nové věci nebo výměny součásti pojištěné věci pojištění zaniká.

 

4. ZVLÁŠTNÍ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

4.1. Pojištění se nevztahuje na škody přímo či nepřímo způsobené či zvýšené

4.1.1. vodou, prachem, pískem či jinými mechanickými částicemi, nejde-li o pojistné nebezpečí uvedené v bodě 1.2.8.

4.1.2. korozí, erozí, oxidací

4.1.3. plísněmi, houbami a sporami

4.1.4. opotřebením, trvalým vlivem provozu, postupným stárnutím, únavou materiálu, nedostatečným používáním, dlouhodobým uskladněním

4.1.5. dlouhodobým vlivem biologických, chemických nebo tepelných procesů nebo znečištěním

4.1.6. normálními atmosférickými podmínkami, s nimiž je třeba podle ročního období a místních poměrů počítat

4.1.7. prováděním opravy nebo údržby či prováděním opravy jiným subjektem než autorizovaným smluvním servisem

4.1.8. nedostatečnou opravou nebo dalším pou- žíváním pojištěné věci bez opravy dříve se vyskytnuvší závady pojištěné věci

4.2. Pojištění se rovněž nevztahuje na

4.2.1. odcizení, k němuž došlo

4.2.1.1. krádeží nebo pokusem o krádež

4.2.1.2. loupeží nebo pokusem o loupež

4.2.2. vady, na které byl pojištěný upozorněn a na jiné vady, které již výrobce vyloučil ve své zá- ruce za jakost při prodeji pojištěné věci

4.2.3. situace, kdy pojištěný před převzetím pojiště- né věci věděl, že pojištěná věc má vadu

4.2.4. škody na dílech, které se pravidelně, často či opakovaně vyměňují v důsledku své specifické funkce nebo pro opotřebení

4.2.5. škody, na něž se vztahuje záruka poskytnutá výrobcem či prodejcem

4.2.6. škody způsobené nesprávnou či nedostateč- nou údržbou pojištěné věci, přetěžováním pojištěné věci, užíváním pojištěné věci v rozporu s pokyny výrobce či za neobvyklých podmínek nebo jinak způsobenou pojištěným

4.2.7. součásti pojištěné věci spotřebního charakteru podléhající rychlému opotřebení

4.2.8. preventivně odstraňované vady během pravidelné servisní prohlídky pojištěné věci

4.2.9. vady na bateriích

4.2.10. neodstranitelné vady, které ale zároveň nebrání řádnému užívání pojištěné věci ke své- mu účelu

4.2.11. vady na pojištěné věci, které jsou výrobní povahy a jako takové jsou odstraňovány v rámci hromadných akcí výrobce

4.2.12. náhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady tomu, kdo toto právo uplatnil

4.2.13. odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s vadou pojištěné věci

4.2.14. jakékoliv následné finanční škody, zejména ztrátu na výdělku a ušlý zisk