ROK S MEGAPIXELEM – soutěžní podmínky


I. Obecná ustanovení

Organizátorem fotografické soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost MEGAPIXEL s.r.o. (dále jen „organizátor“).


II. Průběh soutěže

Soutěž proběhne v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 na www.megapixel.cz. Postupně budou v Galerii zveřejňována jednotlivá témata platná vždy na daný měsíc. Autoři nejlepších fotografií, a videí obdrží po vyhodnocení měsíčního kola soutěže body, které se jim budou sčítat do celkového ročního skóre v soutěži.

Podmínkou účasti v soutěži je  registrace v Galerii, nahraní minimálně jedné soutěžní fotografie a videa, které koresponduje s daných měsíčním tématem a její označení jako soutěžní.

Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně 1 fotografii a video (*) v jednom měsíčním kole. Zároveň nesmí jít o příspěvek, který byl přihlášen do některého z předchozích kol, nebo ročníků soutěže ROK S MEGAPIXELEM.


III. Hodnocení fotografií a videí a určení vítěze

Fotografie a videa budou hodnotit měsíčně, ale pouze pokud se soutěže v každé dané kategorii - foto a video - zúčastní více než 5 soutěžících.

1. Cena poroty - O vítězích této kategorie rozhoduje porota pověřená pořadatelem soutěže.  Ta určí pořadí od 1. až po 50. místo a autoři na jednotlivých pozicích získají v každém měsíčním kole body, které na konci ročníku určí vítěze celé soutěže.

2. Cena diváků - Každý měsíci bude také vyhlášen vítěz divácké soutěže a to jak v kategorii foto tak video. O vítězi rozhodne nejvyšší skóre (atraktivita), tedy procentuální ohodnocení. To získávají jednotlivé příspěvky na základě poměru shlédnutí, lajků a oblíbenosti, které mohou udělit soutěžnímu příspěvku ostatní členové komunity Galerie Megapixel. I v tomto případě získávají soutěžnímu příspěvky na 1. až 50. místě body podle daného umístění a to rozhodne o vítězi celého ročníku soutěže.

3. Cena partnerů - V některých měsíčních kolech soutěže může být udělena cena partnera či více partnerů. O vítězi bude v tomto případě rozhodovat použitá technika dané značky a celkové umístění v soutěží dle hodnocení poroty. Vítězem této ceny se stane autor nejvýše umístěné fotografie a videa s konkrétní značkou, kterou byl soutěžní příspěvek pořízen. Autor vítězného příspěvku bude odměněn pouze za předpokladu, že bude fotografie a video obsahovat EXIF informace, dále musí být vyplněny informace o technice na detailu fotografie a ve sporných případech bude nutné doložit použitou techniku originálními a neupravenými daty soutěžního příspěvku.

Hodnocení soutěžních fotografií je anonymní. U snímků, které budou přihlášeny do soutěže, se v jejím průběhu nebude zobrazovat jejich autor. Soutěžící nesmí v popisu fotografie ani v komentářích prozradit svojí totožnost. Stejně tak ostatní soutěžící, kteří znají autora fotografie na něho nesmí odkazovat, ani jinak upozorňovat, a to po celou dobu soutěže. Porušení těchto pravidel, ať už autorem, nebo ostatními členy Galerie, může být potrestáno jejich vyloučením ze soutěže, případně z Galerie.

Hodnocení videí je z technických důvodů neanonymní. Videa nesmí obsahovat reklamu a jejich délka je omezena na max. 5 minut.3. 

Vyhodnocení soutěže proběhne v druhé polovině následujícího měsíce a bude zveřejněno v Magazínu Megapixel.

Roční vyhodnocení soutěže:

V lednu 2023 proběhne vyhodnocení nejlepších fotografů a video makerů soutěže na základě přidělení bodů v měsíčních kolech. Dále proběhne vyhodnocení fotografů a video makerů zvolených členy Galerie.


IV. Ceny

Aktuální seznam cen je vždy uveden na stránkách soutěže.


V. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími pravidly. Uživatel musí být zároveň majitelem autorských práv k přihlašovaným fotografiím a videím, nebo musí mít souhlas majitele či vykonavatele autorských práv díla. Fotografie a videa musí vyhovovat etickým normám a zákonům naší republiky. Za obsah snímku či videa a dodržení platných práv souvisejících se snímkem či videem plně ručí uživatel, který fotografii nebo video přihlásil. Organizátor soutěže ani vydavatel neodpovídají za jakékoli porušení autorských a dalších práv soutěžícími.

Uživatel dává přihlášením fotografie a videa souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, pro účely správce a zadavatele webu a současně souhlasí se zveřejněním svých nahraných fotografií a videí na stránce www.megapixel.cz.

Autor fotografie a videa dále vložením na server provozovatele uděluje provozovateli, tedy společnosti MEGAPIXEL s.r.o. nevýhradní bezúplatnou licenci k využití všech takovýchto informací jakýmkoliv způsobem, zejména v prezentaci prodávaných produktů provozovatele a k jakýmkoliv jiným marketingovým účelům, jako je zařazení fotografie či videa a jiných informací do Newsletterů apod. Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla.


V/a. Práva třetích osob

Fotografie a video musí mít jasná autorská práva, musí mít tedy prokazatelné autorství dotyčného, zasílajícího autora. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií a videí od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích a videích a  nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie a  videa dotýkat.

Soutěžící musí mít řádně vypořádána práva třetích osob, tedy osob zobrazených a musí to v případě potřeby doložit místopřísežným prohlášením.


VI. Mazání soutěžních fotografií

Pokud autor označí některou svou fotografii a video jako soutěžní a ta bude zařazena do soutěže, nemůže ji zpětně smazat a to ani po 30 dnech, což je lhůta po, které jdou mazat nesoutěžní fotografie a videa.


 VII. Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo odstranit z webu fotografii a video i bez udání důvodu, zejména pokud by fotografie a video bylo v rozporu se zákony ČR, dobrými mravy nebo nesplňovala pravidla webu.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit její pravidla. Ceny nejsou soudně vymahatelné a jsou nevyměnitelné.

Nejčastější dotazy týkající se provozu Galerie a soutěže, naleznete na strance FAQ - Galerie


(*) - v některých kolech soutěže může být počet soutěžních fotografií a videí upraven.