ROK S MEGAPIXELEM soutěžní podmínky

DOPLŇUJÍCÍ PRAVIDLA ČERVENCOVÉHO KOLA VIDEO SOUTĚŽE O Panasonic Lumix DC-S1H

Organizátor a Partner Soutěže

Organizátorem soutěže Dokaž, že se zasloužíš Lumix S1H.“ (dále jen „Soutěž“) je společnost MEGAPIXEL s.r.o., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Komunardů 1584/42, PSČ 170 00, IČ 25431927, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142989 (dále jen „Organizátor“). Partner Soutěže je společnost Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika., se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČ: 24655121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dále jen „Partner“).

 

Účastníci Soutěže

Soutěže se může za uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky nebo Slovenské republiky, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den zapojení do Soutěže. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném poměru k Organizátorovi nebo Partnerovi Soutěže či společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci Soutěže a osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 občanského zákoníku).

 

Předmět Soutěže 

Soutěžící vytvoří, tedy natočí a sestříhá, video, které dle jeho názoru reprezentuje jeho filmový talent a profesionalitu a pomocí registrace toto video přihlásí do Soutěže: „Kreativní video.“.


Výhra Soutěže

Výherce hlavní ceny je vždy jen jeden, tzn. nejlépe hodnocené video ze všech. Hlavní cena je Lumix DC-S1H.

 

Hodnocení Soutěže

Všichni zaregistrovaní soutěžící a jejich videa, budou hodnoceny odbornou porotou, která na základě subjektivního vyhodnocení s přihlédnutím na kvalitu zpracování, originalitu a propracovanost zvolí výherce hlavní ceny.

 

Doba trvání

Registrace soutěžících probíhá od 1.6.2020. Dnem 1.7.2020 je registrace ukončena a začíná  hodnocení soutěžních videí odbornou porotou. Oznámení výherce bude učiněno dne 25.7.2020 prostřednictvím stránek Organizátora Soutěže. Výherce hlavní ceny bude kontaktován na přímo. Předání ceny proběhne osobně na určené provozovně Organizátora (Megapixel s.r.o., Komunardů 42, Praha 7) v den dohodnutý mezi hlavním výhercem a Organizátorem (nejpozději však do jednoho měsíce od vyhlášení vítěze Soutěže). Pokud se výherce nepodaří kontaktovat do čtrnácti dnů od vyhlášení výherce hlavní ceny Soutěže na stránkách Organizátora Soutěže, potom se jeho výhra ruší a připadá druhému nejlépe hodnocenému soutěžícímu. 

 

Registrace

Do Soutěže se lze přihlásit prostřednictvím Galerie Megapixel.  Nutností je odsouhlasení podmínek Soutěže včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasu k marketingovému využití soutěžního videa Organizátorem a Partnerem Soutěže. Do Soutěže se lze registrovat pouze jednou, tzn. jeden unikátní soutěžící + jedno unikátní video. Soutěžící, který úspěšně zaregistruje své video, tímto zároveň potvrzuje, že je autorem soutěžního videa a disponuje plnými autorskými právy na toto video. Pokud bude zjištěno, že přihlášené video je chráněno autorskými právy, které nepatří danému soutěžícímu, potom je ze Soutěže diskvalifikován a Organizátor včetně Partnera Soutěže, nenese žádnou odpovědnost za způsobené škody majiteli těchto autorských práv.

 

Obecná ustanovení

Soutěž je určena fyzickým osobám, které (dle vlastního uvážení) disponují pokročilou znalostí tvorby videoobsahu na semi-profesionálni a profesionální úrovni, včetně výtvarných filmařů a umělců. 


Celková stopáž přihlášeného, soutěžního videa musí být do 45 sekund a musí obsahovat video ukázku tvé tvorby / produkce a tvé vyjádření, v čem by ti Lumix S1H pomohl, které z jeho vlastností považuješ za přínos pro tvou práci. Tvé vyjádření může být prezentováno formou „selfie“ záběru s tvým komentářem, ale platná je i forma „voice overu“. Vyjádření musí být nejméně 10 sekund.

Hodnotící porota je složena ze zástupců Organizátora Soutěže, z filmových profesionálů a pedagogů, kteří jsou zároveň i ambasadory Lumix. 

 

Uživatel dává přihlášením fotografie, videa a grafické práce souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, pro účely správce a zadavatele webu a současně souhlasí se zveřejněním svých nahraných fotografií, videí a grafických prací na webu a sociálních sítích Organizátora a Partnera Soutěže.  


Autor fotografie, videa a grafické práce dále vložením na server Organizátora uděluje Organizátorovi a Partnerovi Soutěže nevýhradní bezúplatnou licenci k využití všech takovýchto informací jakýmkoliv způsobem, zejména v prezentaci prodávaných produktů Organizátorem a Partnerem Soutěže a k jakýmkoliv jiným marketingovým účelům, jako je zařazení fotografie, grafické práce či videa a jiných informací do Newsletterů apod. Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) v neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla.   

 

Práva třetích osob

Fotografie, video a grafická práce musí mít jasná autorská práva, musí mít tedy prokazatelné autorství dotyčného, zasílajícího autora. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií, videí a grafických prací od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích, videí ch a grafických pracích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie, videa a grafické práce  dotýkat.

 

Soutěžící musí mít řádně vypořádána práva třetích osob, tedy osob zobrazených a musí to v případě potřeby doložit místopřísežným prohlášením.

Tato pravidla vstupují v platnost od 4.6.2020 od 15:00. Soutěžní videa poslaná před účinností těchto pravidel, budou řešena individuálně.
I. Obecná ustanovení

Organizátorem fotografické soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost MEGAPIXEL s.r.o. (dále jen „organizátor“).


II. Průběh soutěže

Soutěž proběhne v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 na www.megapixel.cz/galerie. Postupně budou v Galerii zveřejňována jednotlivá témata platná vždy na daný měsíc. Autoři nejlepších fotografií, videí a grafických prací obdrží po vyhodnocení měsíčního kola soutěže body, které se jim budou sčítat do celkového ročního skóre v soutěži.

Podmínkou účasti v soutěži je  registrace v Galerii, nahraní minimálně jedné soutěžní fotografie, videa a grafické prace, která koresponduje s daných měsíčním tématem a její označení jako soutěžní.

Každý účastník může do soutěže přihlásit maximálně 5 fotografií, videí a grafických prací v jednom měsíčním kole. Jednu fotografii, video a grafickou práci nelze přihlásit vícekrát.


III. Hodnocení fotografií a videí a určení vítěze

Fotografie, videa a grafické práce budou hodnotit měsíčně, ale pouze pokud se soutěže v každé dané kategorii - foto, video a grafika zúčastní více než 5 soutěžících.

1.Členové Galerie - zvolí prostřednictvím parametru atraktivity (procentuální ohodnocení fotografie, videa a grafické práce) 1 nejlepší fotografii, video a grafickou práci . Autoři nejlépe hodnocených fotografií, videí a grafických prací od 1.až 50. pořadí získají body do svého celkového skóre.

Hodnocení soutěžních fotografií a grafických prací  je anonymní. U snímků a grafických prací, které budou přihlášeny do soutěže, se v jejím průběhu nebude zobrazovat jejich autor. Soutěžící nesmí v popisu fotografie a grafické práce, ani v komentářích prozradit svojí totožnost. Stejně tak ostatní soutěžící, kteří znají autora fotografie nebo grafické práce, na něho nesmí odkazovat, ani jinak upozorňovat, a to po celou dobu soutěže. Porušení těchto pravidel, ať už autorem, nebo ostatními členy Galerie, může být potrestáno jejich vyloučením ze soutěže, případně z Galerie.

Hodnocení videí je z technických důvodů neanonymní. Videa nesmí obsahovat reklamu a jejich délka je omezena na max. 5 minut.

2.Odborná porota - vybere 3 nejlepší fotografie, videa a grafické práce dle svého hodnocení.  Autoři nejlépe hodnocených fotografií, videí a grafických prací odbornou porotou od 1. až 50. pořadí (nezávisle na hodnocení členů Galerie) získají body do svého celkového skóre.

Vyhodnocení soutěže proběhne v druhé polovině následujícího měsíce v Magazínu Megapixel (www.megapixel.cz/magazin).

Roční vyhodnocení soutěže:

V lednu 2020 proběhne vyhodnocení 3 nejlepších fotografů, grafiků a video makerů soutěže na základě přidělení bodů v měsíčních kolech. Dále proběhne vyhodnocení fotografů, grafiků a video makerů zvolených členy Galerie.


IV. Ceny

Aktuální seznam cen je vždy uveden na stránkách soutěže.


V. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími pravidly. Uživatel musí být zároveň majitelem autorských práv k přihlašovaným fotografiím, videím a grafickým pracem, nebo musí mít souhlas majitele či vykonavatele autorských práv díla. Fotografie, videa a grafické práce musí vyhovovat etickým normám a zákonům naší republiky. Za obsah snímku, grafické práce či videa a dodržení platných práv souvisejících se snímkem, grafickou prací či videem plně ručí uživatel, který fotografii, video nebo grafickou praci přihlásil. Organizátor soutěže ani vydavatel neodpovídají za jakékoli porušení autorských a dalších práv soutěžícími.

Uživatel dává přihlášením fotografie, videa a grafické práce souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, pro účely správce a zadavatele webu a současně souhlasí se zveřejněním svých nahraných fotografií, videí a grafických prací na stránce www.megapixel.cz.

Autor fotografie, videa a grafické práce dále vložením na server provozovatele uděluje provozovateli, tedy společnosti MEGAPIXEL s.r.o. nevýhradní bezúplatnou licenci k využití všech takovýchto informací jakýmkoliv způsobem, zejména v prezentaci prodávaných produktů provozovatele a k jakýmkoliv jiným marketingovým účelům, jako je zařazení fotografie, grafické práce či videa a jiných informací do Newsletterů apod. Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla.


V/a. Práva třetích osob

Fotografie, video a grafická práce musí mít jasná autorská práva, musí mít tedy prokazatelné autorství dotyčného, zasílajícího autora. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií, videí a grafických prací od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích, videí ch a grafických pracích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie, videa a grafické práce  dotýkat.

Soutěžící musí mít řádně vypořádána práva třetích osob, tedy osob zobrazených a musí to v případě potřeby doložit místopřísežným prohlášením.


VI. Mazání soutěžních fotografií

Pokud autor označí některou svou fotografii, video a grafickou práci jako soutěžní a ta bude zařazena do soutěže, nemůže ji zpětně smazat a to ani po 30 dnech, což je lhůta po, které jdou mazat nesoutěžní fotografie, videa a grafické práce.


 VII. Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo odstranit z webu fotografii, video a grafickkou práci i bez udání důvodu, zejména pokud by fotografie, video a grafická práce byla v rozporu se zákony ČR, dobrými mravy nebo nesplňovala pravidla webu.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změnit její pravidla. Ceny nejsou soudně vymahatelné a jsou nevyměnitelné.

Nejčastější dotazy týkající se provozu Galerie a soutěže, naleznete na strance FAQ - Galerie

 

 

Přihlásit

Košík

Způsoby doručení

  • Denní doručení PPL 129 Kč
  • Kurýr od 249 Kč
  • Osobní odběr v Zásilkovně 99 Kč
  • Osobní odběr (Praha, Brno, Ostrava) Zdarma

Doprava zdarma od 5 000 Kč

Kontakt

Nahrát

Používáme cookies, abychom Vám mohli nabídnout nejlepší možné služby na našich webových stránkách. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využíváním cookies a využití osobních údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Tyto souhlasy můžete kdykoliv změnit, vypnout nebo upravit v Nastavení soukromí, které otevřete kliknutím na odkaz níže.
Dozvědět se víc | Nastavení soukromí
Rozumím