Aktualizováno: 23. 6. 2023 v 10:32

Všeobecné podmínky soutěže

Obsah

1. ÚVOD

 

1.1 Co je předmětem tohoto dokumentu?
Tento dokument jasně a úplně definuje pravidla (dále jen Pravidla) soutěží, které pořádá společnost Megapixel na svých profilech na sociálních sítích Facebook (www.facebook.com/megapixel.cz) a Instagram (https://www.instagram.com/megapixelcz) (dále jen Soutěž).
Pravidla závazně upravují podmínky všech Soutěží, které budou na dvou výše zmíněných profilech (dále jen Profily) zveřejněny.
Každá Soutěž je vyhlášena prostřednictvím soutěžního příspěvku (dále jen Soutěžní příspěvek) umístěného na Profilech a řídí se ustanovením těchto Pravidel, pokud Soutěžní příspěvky výslovně neupraví jinak. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Kdo je pořadatelem Soutěže?
Pořadatelem Soutěže je společnost MEGAPIXEL s.r.o., IČO: 25431927, se sídlem     
Komunardů 1584/42, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 142989 (dále jen Pořadatel). 


2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

2.1 Kdy soutěž probíhá?
Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění Soutěžního příspěvku na některém z Profilů do dne uvedeného v textu Soutěžního příspěvku do 23:59 hodin nebo v jiném termínu, který stanoví příslušný Soutěžní příspěvek (dále jen Doba konání Soutěže).


3. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1 Kdo se může Soutěže účastnit?
Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky či Slovenska, která splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se může Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce, tento zákonný zástupce je také oprávněn převzít jejím jménem případnou Výhru. Pořadatel může po Soutěžícím mladším 18 let kdykoliv žádat písemné doložení souhlasu jeho zákonného zástupce. Pokud ho Soutěžící nedoloží ani dodatečně, bude ze Soutěže bez náhrady vyloučen bez možnosti získat Výhru.  


3.2 Jaké další podmínky musí Soutěžící splňovat?
Soutěžící musí být uživatelem sociální sítě, na které Soutěž probíhá (dále jen Síť), a mít po celou dobu konání Soutěže aktivní svůj osobní účet na této Síti. Zároveň Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití Sítě. V případě zániku účtu Soutěžícího na Síti z jakéhokoli důvodu, ukončení jeho aktivity nebo jeho blokace může být Soutěžící Pořadatelem vyloučen ze Soutěže na Síti bez náhrady.


3.3 Z kolika profilů se smí Soutěžící Soutěže účastnit?
Soutěžící se smí Soutěže účastnit pouze z jediného, a to svého účtu na Síti, a každé Soutěže se smí účastnit pouze jednou. V případě, že by se tentýž Soutěžící účastnil Soutěže z více účtů, případně z účtu třetí osoby, budou jeho odpovědi ze všech účtů ze Soutěže vyřazeny bez jakékoliv náhrady.


3.4 Může být Soutěžící ze Soutěže vyřazen?
Do Soutěže budou zařazeni pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli posoudit splnění podmínek Soutěže a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v Pravidlech a Soutěžních příspěvcích dle své úvahy ze Soutěže bez náhrady vyloučit. K vyloučení soutěžícího dojde i v případě, že bude mít Pořadatel podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s platnými právními předpisy nebo dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.


4. MECHANIKA SOUTĚŽE

4.1 Kdy dochází k zahájení soutěže?
Soutěž je zahájena okamžikem, kdy Pořadatel zveřejní na Profilu Soutěžní příspěvek se soutěžní otázkou a s výzvou k zapojení se do Soutěže. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání Soutěže splní podmínky uvedené v zadání Soutěžního příspěvku, například vloží komentář s odpovědí na otázku v Soutěžním příspěvku nebo vloží do Soutěže jiný obsah („Soutěžní komentář“) pod Soutěžní příspěvek na Profilu.


4.2 Jak bude vybrán výherce Soutěže?
Pokud Soutěžní příspěvek neurčuje jinou mechaniku výběru výherce, bude ze všech Soutěžících po skončení Doby konání Soutěže náhodně vylosován takový počet Soutěžících, jaký uvádí konkrétní Soutěžní příspěvek. Každý z těchto  vylosovaných získá výhru označenou v Soutěžním příspěvku a stane se výhercem (dále Výherce).
Losování provede zástupce Pořadatele, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od skončení Doby konání Soutěže. V Soutěži může Pořadatel rozhodnout o tom, že vylosuje ke každému jednomu Výherci také náhradního výherce pro případ, že by byl Výherce ze Soutěže vyloučen nebo nebylo možné se s ním spojit ohledně předání Výhry.


5. SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK

5.1 Kde mohou být publikovány Soutěžní příspěvky?
Soutěžní příspěvky do Soutěže mohou být publikovány pouze na Profilu. 


5.2 Nese pořadatel odpovědnost za obsah v Soutěžních komentářích?
Pořadatel nenese odpovědnost za žádný obsah, který Soutěžící přidá do Soutěže např. v podobě Soutěžního komentáře. Soutěžící je odpovědný za to, že jakýkoliv jím přidaný obsah do Soutěže (zejména v Soutěžním komentáři) neporuší žádná práva třetích osob (například práva duševního vlastnictví či osobnostní práva), obecně závazné předpisy ČR, dobré mravy nebo pravidla Sítě. V případě porušení je Soutěžící povinen nahradit Pořadateli jakoukoliv újmu, která by mu vznikla, pokud na Pořadateli bude třetí osoba uplatňovat své nároky. 


5.3 Co prohlašuje Soutěžící zveřejněním obsahu v Soutěžním komentáři?
Soutěžící zveřejněním obsahu v Soutěžním komentáři pod Soutěžním příspěvkem prohlašuje, že je autorem obsahu, a že má potřebné souhlasy osob zachycených v obsahu ke zveřejnění v Soutěžním komentáři. Pokud k tomu bude Soutěžící vyzván, musí doložit písemný souhlas zachycených osob v obsahu ve formě požadované Pořadatelem. Soutěžící zveřejněním obsahu v Soutěžním komentáři výslovně uděluje Pořadateli oprávnění obsah užít, a to bezplatně, bez územního omezení a ke všem známým způsobům užití díla, zejména k užití obsahu v interních, reklamních a propagačních materiálech Pořadatele (vč. sociálních sítí), a to na dobu 5 let od takového zveřejnění („Licence“). Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel může oprávnění tvořící součást Licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě nebo Licenci jakékoliv třetí osobě postoupit. Pořadatel není povinen udělenou Licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn obsah Soutěžícího upravovat či jinak do něj zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení obsahu. 

5.4 Jaké další podmínky musí Soutěžní komentář či jiný obsah Soutěžícího splňovat? 
Soutěžní komentáře či jiný obsah Soutěžícího v Soutěži:
a) nesmí být hanlivý, nezákonný, škodlivý, urážlivý nebo nevhodný; 
b) nesmí obsahovat viry ani jiné škodlivé programy; 
c) nesmí být obtěžující, zneužívající a nesmí vyhrožovat nebo jinak degradovat nebo zastrašovat jednotlivce nebo skupinu jednotlivců na základě náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, etnicity, věku nebo zdravotního postižení; 
d) nesmí propagovat nebo inzerovat vlastní zboží a služby Soutěžícího nebo třetí strany, nebo (pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak) uvádět jakoukoliv značku, ochrannou známku nebo loga třetích stran jiné než ty, které patří Pořadateli.


6. VÝHRA V SOUTĚŽI

6.1 Co je Výhra?
Výhra v Soutěži je uvedena v zadání Soutěžního příspěvku („Výhra“). Výherci budou náhodně vylosováni, případně vybráni jiným mechanismem uvedeným v Soutěžním příspěvku, viz. odstavec 4.3 tohoto dokumentu.

6.2 Kolik Výher může Soutěžící získat?
Každý Soutěžící může získat pouze jednu Výhru.


6.3 Jak bude Výherce kontaktován?
Výherce bude zástupcem Pořadatele kontaktován prostřednictvím zprávy na Síti („Zpráva“), a to nejpozději do 7 pracovních dnů od skončení Doby konání Soutěže, případně bude přidána odpověď pod jeho Soutěžní komentář u Soutěžního příspěvku s informací, že vyhrál a jaký je následující postup.


6.4 Jak budou kontaktováni Soutěžící, kteří nevyhráli?
Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou nijak kontaktováni.


6.5 Kdy musí Výherce reagovat na Zprávu?
Výherce je povinen potvrdit svůj zájem o Výhru prostřednictvím zprávy na Síti nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení Zprávy, a postupovat dle pokynů zástupce Pořadatele. V případě, že Výherce do 5 pracovních dnů od doručení Zprávy nepotvrdí svůj zájem o Výhru a pokud Pořadatel či Technický správce zjistí nebo má závažné důvody se domnívat, že Výherce není způsobilý, že je Soutěžní komentář Výherce neplatný, nepravdivý nebo podvodný, nebo pokud Výherce jinak nedodrží tato Pravidla, může ho vyloučit ze Soutěže a Výhra v takovém případě propadne Pořadateli nebo bude předána náhradnímu výherci podobným postupem.


6.6 Jak bude Výhra doručena?
Výhra bude Výherci doručena on-line, případně na náklady Pořadatele na adresu, kterou Výherce uvedl v odpovědi na Zprávu, nebo předána osobně, a to podle pokynů Pořadatele, nejpozději do 30 pracovních dnů od potvrzení zájmu o Výhru, resp. předání adresy k zaslání Výhry. V případě, že si Výherce Výhru nepřevezme, Výhra propadne Pořadateli nebo bude předána náhradnímu výherci podobným postupem.


6.7 Co se stane, jestliže si Výherce Výhru nepřevezme?
Jestliže si Výherce Výhru i přes rozumně vynaložené úsilí zástupce Pořadatele nepřevezme, Výhra v takovém případě propadne Pořadateli nebo bude předána náhradnímu výherci.


7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely účasti v Soutěži

7.1 S jakým zpracováním osobních údajů Soutěžící souhlasí?
Účastí v Soutěži Soutěžící souhlasí (popř. Zákonný zástupce Soutěžícího mladšího 18 let), že Pořadatel je, jakožto správce osobních údajů, oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu údajů požadovaných Pořadatelem v souladu s těmito Pravidly (tedy v rozsahu jména, příjmení, facebookového/instagramového účtu), případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu jednoho roku, tedy dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Pro případ, že se Soutěžící stane Výhercem, uděluje souhlas také se zpracováním svých doručovacích údajů (adresa, telefon) pro účely předání Výhry, a to po dobu 3 let od konce Doby konání Soutěže. Právním titulem zpracování je souhlas Soutěžícího. Účelem zpracování je realizace Soutěže, výběr Výherců a distribuce Výher. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, bez něj však není možné vyhodnotit účast Soutěžícího v Soutěži nebo doručit Výherci Výhru. Souhlas může Soutěžící i Výherce kdykoliv odvolat na výše uvedenou adresu sídla Pořadatele nebo e-mailovou adresu marketing@megapixel.cz.


7.2 Kdo zpracovává osobní údaje?
Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem. Zpracování osobních údajů může být prováděno případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.


7.3 Jaká práva má v souvislosti s osobními údaji Soutěžící?
Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo
(i) na přístup k osobním údajům
(ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů
(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, nebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně
(iv) na omezení zpracování osobních údajů
(v) na přenositelnost údajů
(vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
(vii) právo odvolat udělený souhlas. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) nebo na soud.


Souhlas (svolení) s užitím záznamů Soutěžícího

7.4 Může Pořadatel v souvislosti s výhrou užít jméno Výherce?
Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pokud se stane Výhercem, je Pořadatel oprávněn bezplatně užít jeho jméno a příjmení, popř. jeho přezdívku na Síti v médiích (včetně internetu), na sociálních sítích a v propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s danou Soutěží a jím poskytovanými službami, a to po dobu 1 roku od ukončení dané Soutěže. Pořadatel se zavazuje užívat tyto údaje tak, aby nesnižoval hodnotu a vážnost Soutěžícího. Pořadatel je oprávněn uvedený souhlas (v uvedeném rozsahu) dále udělit třetím osobám. 


7.5 Může Soutěžící souhlas se zpracováním údajů odvolat?
Souhlas s užitím záznamů Soutěžícího je dobrovolný. Souhlas může Soutěžící kdykoliv odvolat na výše uvedenou adresu sídla Pořadatele nebo e-mailovou adresu marketing@megapixel.cz. 


8. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Kde budou Pravidla dostupná?
Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na www.megapixel.cz/vseobecne-podminky-souteze.

8.2 Čím se musí Soutěžící řídit?
Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravena v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.


8.3 Může se Soutěžící odvolat proti výsledkům Soutěže?
Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.


8.4 Může Pořadatel změnit Pravidla?
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli. Každá taková změna Pravidel či zadání dané Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.


8.5 Je možné vyměnit Výhru?
Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry. Pořadatel má právo nahradit Výhru obdobnou výhrou. Výhry v Soutěži není možné vymáhat právní cestou, na Výhru není právní nárok.


8.6 Je soutěž spravována provozovatelem Sítě?
Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem Sítě a nijak s ním nesouvisí. Provozovateli Sítě nevzniká ve spojení se Soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům Soutěže; účastník Soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, a nikoliv provozovateli Sítě.


V Praze dne 15. 6. 2023

 

Sdílet na


Komentáře k článku

Chráněno pomocí reCAPTCHA Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajůsmluvní podmínky společnosti Google.