Záruka 5 let na fotoaparáty Panasonic série G Produktové aktuality

Záruka 5 let na fotoaparáty Panasonic série G

Luděk BouškaAktualizováno: 2. 6. 2014 v 13:14 • Rubrika: Produktové aktuality

Při nákupu kompaktu s výměnným objektivem Panasonic řady G v období od 1. června 2014 do 31. července 2014 můžete využít jedinečné příležitosti a po splnění jednoduchých podmínek prodloužit jeho záruku až na dobu pěti let. Postup a kompletní podmínky akce jsou popsány níže.

Podrobná pravidla akce

1.1. Tato pravidla stanoví podmínky propagace “Pětileté záruky” (dále jen “Propagace”). Tato Propagace nemá žádné znaky soutěžní hry a nebude za takovou ani považována.

1.2. Propagátorem se rozumí Panasonic Marketing Europe GmbH, společnost se sídlem na adrese : Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo, registrační číslo HRB 13178, jednající společností Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, pobočka se sídlem na adrese : Praha 8, Karlín, Thámova 289/13, PSČ 186 00, IČO.: 246 55 121, zapsaná v obchodním rejstříku,  vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dale jen “Propagátor”).

1.3. Koordinátorem Propagace se rozumí Marketing House Sp. z o. o., ul. Marynarska 11 Warszava 02-674, Polsko (dále jen “Koordinátor”). Koordinátor propagace je oprávněný a odpovědný za provádění některých aktivit tak, jak jsou vyžadovány Propagátorem, jménem Propagátora a na jeho účet.

1.4. Propagace je prováděna na celém území České republiky, Slovenska, Maďarska, Bulharska a Rumunska (dále jen “Území”).

1.5. Propagací se rozumí prodeje s odměnou, kdy odměnou je prodloužení záruční doby v oblasti kvality. Propagace probíhá v období od 1.června 2014 do 31. července 2014Účastníci se mohou zúčastnit Propagace v souladu s podmínkami, stanovenými níže v těchto Pravidlech.

1.6. Zboží, kterého se Propagace týká, jsou fotoaparáty Panasonic Lumix G cameras (dále jen “Fotoaparáty”), distribuované Propagátorem na Území. 

1.7. Příslušné Fotoaparáty budou nabízeny k prodeji v období od 1.června 2014 do 31. července 2014.

1.8. Za Fotoaparáty, se považují pouze ty, které výrobce zamýšlel distribuovat na trhu Území, byly uvedeny na trh Propagátorem a byly koupeny obchodníkem, který sídlí na Území. Nákup Fotoaparátu, který nebyl uveden na trh Území, byl zakoupen v zahraničí (přes Internet) nebo od fyzické osoby nepředstavuje podnikatelskou činnost (např. online aukce).

 

2.1. Abyste se mohli zúčastnit Propagace, musíte splnit následující podmínky :

a) v období dle článku 1.7 musíte zakoupit v maloobchodě na Území nejméně jeden Fotoaparát (ne z druhé ruky) a uschovat si originální doklad o prodeji ( účet nebo fakturu)který specifikuje model Fotoaparátu a datum nákupu a

b) v období od 1. června 2014 do 31. srpna 2014 avšak nejpozději do 30 dnů od data nákupu musíte zaregistrovat zakoupený Fotoaparát na stránkách: lumixg.panasonic5Y.com (“Webová stránka Propagace”); 

(Ti, kteří splní výše uvedené podmínky, budou považováni za “Účastníka” a společně za “Účastníky”.)

2.2. Při registraci Fotoaparátu dle článku 2.1, písm. b) musí Účastníci:

a) poskytnout následující osobní údaje:

  • jméno,
  • příjmení,
  • poštovní adresu,
  • emailovou adresu
  • telefonní číslo mobilu
  • telefonní předčíslí země (nepovinné)

b) specifikovat a potvrdit navržené heslo pro login na webové stránce Propagace;

c) poskytnout souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely Propagace a mohou (nepovinně) poskytnout souhlas s zpracováním osobních údajů pro marketingové účely Propagátora a mohou vyslovit souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostředky elektronické komunikace, zvláště emailem;

d) poskytnout následující podrobnosti o registrovaném Fotoaparátu:

  • sériové číslo,
  • model Fotoaparátu
  • číslo dokladu o prodeji (účet nebo faktura),
  • datum nákupu v období, které musí odpovídat období, uvedenému v článku 1.7.

e) připojit scan nebo fotografii dokladu o nákupu Fotoaparátu.

2.3. Osobní data Účastníka Propagace jako emailové adresy, telefonní čísla mobile a údaje jako sériové číslo, jsou jedinečné. Není tedy možné zaregistrovat se znovu se stejnou emailovou adresou, stejným číslem mobilu nebo s tímtéž sériovým číslem Fotoaparátu.

2.4. Sériové číslo Fotoaparátu, poskytnuté Účastníkem, musí být ověřeno z důvodu, zda splňuje kritéria dle článku 1.6.

2.5. Při registraci může Účastník Propagace vyplnit dotazník, dostupný na webové stránce Propagace. Vyplnění dotazníku není nutné pro registraci a účast na Propagaci.

2.6. Účastníci Propagace, kteří dokončí proces registrace v souladu s čl.2.2 obdrží email na poskytnutou emailovou adresu, ve kterém jsou požádáni o potvrzení registrace. Registrace musí být potvrzena Účastníky Propagace do 72 hodin poté, co jim Koordinátor Propagace zaslal email s žádostí o potvrzení registrace a to vstupem na podstránku webové stránky Propagace přes link uvedený v emailu. Pokud účastníci zapomenou v tomto limitu registraci potvrdit, registrace bude považována za neplatnou.

2.7. Po náležitém dokončení procesu registrace tak, jak je popsán ve výše uvedeném článku, se Účastníci mohou přihlásit na webovou stránku Propagace za použití hesla, které obdrželi a přes svou emailovou adresu, která slouží jako login.

2.8. Budoucí Účastníci Propagace se mohou registrovat na webové stránce Propagace bez registrace Fotoaparátu. Aby tak mohli učinit, měl by budoucí účastník postupovat tak, jak je uvedeno v čl. 2.2, písmena a) – c), články 2.3., 2.5. - 2.7. se použijí přiměřeně.

2.9. Poté, co budoucí Účastníci Propagace dokončili proces registrace v souladu s čl.2.8, mohou se přihlásit na webovou stránku Propagace a zaregistrovat své Fotoaparáty tak, že poskytnou podrobnosti, uvedené v čl. 2.2. písm. d).V tomto případě se články 2.3. a 2.4. použijí přiměřeně.

2.10. Účastníci Propagace mohou registrovat vice než jeden Fotoaparát. Všechny zakoupené Fotoaparáty musí splňovat podmínky dle čl. 2.1. písm. a) těchto Pravidel. Jestliže není další Fotoaparát registrován při první registraci Účastníka Propagace, účastník by se měl přihlásit na webovou stránku Propagace a registrovat další Fotoaparát tak, že poskytne údaje, uvedené v čl. 2.2. písm. d). V tomto případě se články 2.3. a 2.4. použijí přiměřeně.

2.11. Poté, co byl Fotoaparát registrován, zástupce Propagátora nebo Koordinátora může požádat kteréhokoli Účastníka Propagace, který dokončil registraci, aby předložil scan originálního dokladu o prodeji Fotoaparátu nebo zaslal scan nebo fotografii originálního dokladu o prodeji Fotoaparátu nebo předložit originál nebo kopii ( ověřenou notářem jako ověřenou kopii originálu), specifikující model a datum nákupu Fotoaparátu. Účastník Propagace je povinen předložit doklad o prodeji dle tohoto ustanovení do 5 (pěti) dnů od doručení žádosti.

2.12. Pokud Účastník Propagace opomene poskytnout postačující doklad o prodeji v předepsaném časovém limitu, v souladu s pravidly, uvedenými v čl. 2.11, pak Účastník Propagace pozbyde všechnya práva, spojená s registrací. Účastník Propagace pozbyde svá práva také tehdy, když se nepovede ho kontaktovat navzdory nejméně dvěma pokusům kontaktovat ho v intervalu 72 hodin, za použití kontaktních údajů, poskytnutých při registraci, dle vlastního uvážení zástupce Propagátora anebo Koordinátora.

 

3.1. Účastníci Propagace, kteří správně registrovali zakoupené Fotoaparáty v souladu s ustanoveními článku 2 výše mohou požadovat záruku kvality prodlouženou o 3 roky, od data vypršení standartní zákonné záruky, nabízené při nákupu. Podrobné podmínky prodloužené záruky jsou specifikovány v Příloze č.2 těchto Pravidel.

3.2. Aby bylo možné prodloužit záruku a dokončit registrační proces, musí Účastníci Propagace stáhnout a vytisknout Certifikát prodloužené záruky, který může být stažen z webové stránky Propagace, zmíněné v čl.2.1, písm. b) výše do 31. srpna 2014 Účastníci Propagace uschovají Certifikát prodloužené záruky po celou dobu trvání prodloužené záruky.

3.3. V případě uplatnění prodloužené záruky je Účastník Propagace povinen předložit Certifikát prodloužené záruky.

3.4. Pokud Účastník zašle email svým přátelům s informací o účasti v Propagaci a požádá je, zda souhlasí s tím, aby obdrželi podrobnosti o Propagaci, není to podmínkou prodloužení záruky.

3.5. Účastníci Propagace, kteří zaregistrovali více než jeden Fotoaparát mohou získat prodlouženou záruku i pro další registrované Fotoaparáty, ovšem u každého následujícího Fotoaparátu musí být dodrženy podmínky, uvedené v Pravidlech.

4.1. Propagátor ani Koordinátor nejsou odpovědní za to, že se nepodaří kontaktovat Účastníky Propagace z důvodů, které nelze připsat na vrub ani Propagátorovi ani Koordinátorovi, zvláště v případě, kdy Účastník už nepoužívá emailovou adresu, kterou poskytl při registraci nebo z důvodů na straně poskytovatelů internetu.

4.2. Ani Propagátor ani Koordinátor nemohou být považováni za odpovědné za porušení práv třetích stran (včetně příjemců Zpráv), pokud je takové porušení způsobeno Účastníkem, který zašle Zprávu na emailovou adresu, specifikovanou Účastníkem.

4.3. Podmínky Propagace jsou stanoveny v těchto Pravidlech. Veškeré informace o Propagaci, uvedené v reklamních materiálech a letácích, jsou pouze pro informační účely.

4.4. V záležitostech, neupravených těmito Pravidly propagace, se použijí ustanovení platných právních předpisů ČR.

4.5. Tato Pravidla jsou k dispozici v sídle Koordinátora : Marketing House Sp. z o. o. ul. Marynarska 11 Warszava 02-674 Polsko, na webových stránkách Propagace a v sídle Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, v Praze 8, Karlín, Thámova 289/13, PSČ 186 00. 

4.6. Propagátor si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla, včetně zkrácení nebo prodloužení trvání Propagace, v rozsahu, který je umožněn zákonem, s tím, že Účastníci propagace budou na stránkách Propagace náležitě informováni.

4.7. Osobní údaje Účastníků propagace budou zpracovány v souladu se zákonem České republiky č. 101/2000 Sb., ze 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Účelem sběru dat je provádění propagační akce “Pětiletá záruka” a tam, kde účastník poskytne dodatečný (nepovinný) souhlas budou údaje zpracovány pro jiné marketingové účely Propagátora. Účastníci propagace mají právo kontrolovat své údaje a opravit je. Údaje jsou poskytnuty dobrovolně. Poskytnutí údajů je dobrovolné, i když je nutné pro účast na Propagaci. Kontrolující subjekt může delegovat svou odpovědnost za ochranu osobních údajů na jiný subjekt, formou písemné dohody, která je založena na pravidlech, uvedených v čl.10 zákona o ochraně osobních údajů, pro účely a v rozsahu výše uvedeném.

4.8. V záležitostech neupravených těmito Pravidly má přednost rozhodnutí Propagátora.Vložit nový komentář

: *

:

: *


Tip: odkaz na konkrétní komentář vytvoříte tak, že napíšete jeho číslo do hranatých závorek. Příklad: [1] na webu zobrazí odkaz na komentář číslo 1

Komentáře slouží ke zveřejnění vašeho názoru, děkujeme za vaše příspěvky. Jako provozovatelé této diskuse si vyhrazujeme právo na odstranění nevhodných komentářů.


Související články

Fotografie z galerie

Přejít do galerie

Související články

Nové recenze

Přihlásit

Přihlásit pomocí Facebooku

nebo e-mailem


Košík

Způsoby doručení

Doprava zdarma od 5 000 Kč

Nahrát fotku

Do fotosběrny Do galerie

Do fotosběrnyDo galerie

Používáme cookies, abychom Vám mohli nabídnout nejlepší možné služby na našich webových stránkách. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využíváním cookies a využití osobních údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Tyto souhlasy můžete kdykoliv změnit, vypnout nebo upravit v Nastavení soukromí, které otevřete kliknutím na odkaz níže.
Dozvědět se víc | Nastavení soukromí
Rozumím