Podmínky používání Galerie

 1. Provozovatelem galerie umístěné na doméně www.megapixel.cz (dále jen "server") je MEGAPIXEL s.r.o., se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, IČO: 25431927 (dále jen „provozovatel“). Adresu prodejen i naší centrály naleznete také v odkazu Kontakty
 2. Provozovatel poskytuje služby v rámci tohoto serveru. Tyto služby umožňují registrovaným uživatelům (dále jen "uživatelé" či v jednotném čísle jako „uživatel“) vkládat na server obrazové či textové informace – např. díla literární, díla fotografická, díla vyjádřená postupem podobným fotografii (dále dle kontextu "fotografie” nebo “informace"). Uživatelům placených profilů (bod 3.) je dále umožněno zhodnocovat jejich práci prodejem fotografií, tisků a tvorbou vlastní prezentace, vždy dle specifik konkrétního profilu (dále jen profily či v jednotném čísle profil). Pomocí služeb na serveru je uživatelům umožněno tyto informace zobrazovat nebo s nimi jinak manipulovat. 
   

  Galerii si může prohlížet každý. Pokud ale chcete fotografie vkládat, komentovat, soutěžit s nimi, posílat zprávy ostatním, je nutné se předtím registrovat. Pokud chcete fotografie prodávat, je nutné být vlastníkem placeného profilu.


 3. Provozovatel poskytuje uživateli zdarma základní profil pro využití galerie a vkládání snímků a dále profily prémiové. Podmínkou k registraci a využívání osobního profilu v Galerii je udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení. Udělením tohoto souhlasu se každý uživatel zároveň stává členem našeho věrnostního programu Mega nebo Mega+, který sebou přináší celou řadu velmi zajímavých výhod.
   

  Veškeré funkce a možnosti Galerie Megapixel, stejně jako soutěž ROK S MEGAPIXELEM jsou pro všechny zcela zdarma. Jediné co po vás na oplátku požadujeme, je souhlas se zásíláním marketingových sdělení. To vám navíc přínáší celou řadu dalších výhod.


   

 4. Prodej fotografií je umožněn majitelům prémiových profilů za těchto podmínek. Uživatel si vybere ze svých snímků ty, které chce veřejně nabízet k prodeji. Prodejní cenu a nabízené formáty stanovuje provozovatel a je vždy uvedena u konkrétní fotografie v galerii.

  Aby se z Galerie nestalo pochybné tržiště, předvybrali jsme nejzajímavější produkty, kterým věříme a nastavili u nich cenu tak, aby byl nákup fotografií výhodný pro všechny tři zúčastněné strany.

   
 5. Provize pro majitele placených profilů za prodej fotografií z Galerie a realizované tisky ze zakázek:
  profil Mega = 300 Kč z prodané fotografie
  profil Mega+ = 500 Kč z prodané fotografie

  Provize za prodané fotografie jsou pevně stanovené  a nastavili jsme je tak, abychom pokryli náklady na tisk a aby zbyl i nějaký zisk, který je zajímavý pro obě strany.        

                                                                                                                                                  
 6. Vyplacení provize se řídí příslušným odstavcem v Podmínkách pro affiliate partnery. Uživatelé profilu Mega mohou naspořené prostředky za prodej fotografií využívat k nákupu zboží a služeb přes e-shop www.megapixel.cz, uživatelé profilu Mega+ mohou nad to požádat o vyplacení na svůj účet. Částka použitá pro nákup zboží je vždy navýšena o 5%! 

  Oba dva profily získají bonus 5% k naspořené částce v případě jejího vyžití pro nákup zboží a služeb na www.megapixel.cz 

   
 7. Konto MEGAPIXEL je služba, kterou zajišťuje provozovatel. Přesný popis a význam této služby naleznete ZDE.
  Uživatelé profilu Mega mohou naspořené prostředky za prodej fotografií využívat k nákupu zboží a služeb přes e-shop www.megapixel.cz, uživatelé profilu Mega+ mohou nad to požádat o vyplacení na svůj účet. Částka použitá pro nákup zboží je vždy navýšena o 5%!

   
 8. U profilu Mega, budou odměny za prodané fotografie vypláceny prostřednictvím konta, které lze využít při nákupu zboží a služeb z nabídky Megapixelu. Majitel profilu Mega+ si může peníze utržené za fotografie nechat vyplatit na vlastní bankovní účet. Pokud se rozhodne koupit si nějaké zboží, získá navíc prémii v podobě slevy 5%.


   

 9. Nákup tištěných fotografií z Galerie a objednávání výtisků nabídnutých uživateli profilu Mega+  se řídí obchodními podmínkami fotosběrny (k náhledu ZDE) a je možný ve formátech a cenách uvedených u jednotlivých fotografií, které jejich majitelé k tisku nabídli.

  Objednávky a tisk fotografií prostřednictvím zakázek z profilu Mega+ se řídí standardními podmínkami fotosběrny a klient si může zvolit libovolný formát z naší nabídky.
 10.  Pokud chce uživatel server využívat, musí souhlasit s těmito všeobecnými podmínkami (dále jen "podmínky"). Mezi uživatele serveru se řadí každá osoba, která server používá a je registrovaná.

  Tak jako v každé komunitě, musíte i v naší Galerii dodržovat nějaká pravidla a všeobecná ustanovení.
 11. Provozovatel serveru nezodpovídá za obsah fotogalerií či jiných informací přidaných (vložených) uživateli na server (odpovědnost provozovatele serveru je omezena výlučně na případy vyjmenované v § 5 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost). Uživatel se zavazuje, že informace vložené na server budou odpovídat platným zákonům České republiky. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že uživatelé mohou na server vkládat pouze takové informace, která jsou jejich vlastním výtvorem, popř. které jsou výtvorem třetí osoby, od níž má uživatel výslovný písemný a doložitelný souhlas k užití informací tímto způsobem. Informace se může týkat, resp. může zachycovat pouze daného uživatele, popř. též třetí osoby, které s tím vyslovily jednoznačný souhlas. Na server mohou být vkládány pouze takové informace, které svým obsahem či formou nejsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy či oprávněnými zájmy provozovatele a dalších subjektů na provozování serveru případně zúčastněných. Provozovatel si proto zejména vyhrazuje právo zabránit, aby byly na server vkládány takové informace, které obsahují prvky pornografie, rasismu, násilí, prvky ohrožující mravnost, díla nekalosoutěžní, díla v rozporu s právy duševního vlastnictví, díla propagující či jinak znázorňující různé psychotropní a omamné látky, atp. Provozovatel není jakkoli povinen zdůvodňovat svoje rozhodnutí či odpovídat v této souvislosti na dotazy.
 12.  Uživatel nemá právo využít služby serveru k nezákonné činnosti. Provozovatel se tímto distancuje od jakékoli odpovědnosti za galerie či jakékoliv informace přidané na server uživatelem.

  Fotografie v Galerii nijak neautorizujeme a necenzurujeme. Každý, kdo vloží nějaký obsah, by měl dodržovat nejenom všeobecné podmínky, ale také dobré mravy a zákony. Zodpovědnost nese každý sám.                                                                                                 
 13.  Provozovatel je oprávněn smazat, upravit, změnit, přesunout či jinak manipulovat s informacemi vloženými na server. Uživatel s tímto souhlasí bez výhrad.

  Pokud někdo vloží do Galerie nevhodný, nebo protiprávní obsah musí počítat s tím, že ho smažeme.
 14.  Provozovatel serveru nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli, nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku, nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům, nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru, nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Provozovatel také neodpovídá za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

  V případě, že nastanou nějaké technické problémy, nebo vám vznikne v rámci Galerie nějaká škoda, nebo újma, neneseme za to žádnou právní zodpovědnost, i když by nám to samozřejmě bylo velice líto.
 15.  Provozovatel je oprávněn bez souhlasu i předchozího oznámení uživatelům služby serveru upravovat, jinak měnit a popřípadě některé zdarma dostupné služby serveru úplně zrušit.

  Galerie i její funkce a možnosti se neustále doplňují a vylepšují, a proto není možné, abychom vás informovali o každé změně.
 16.  Provozovatel má právo odeslat uživatelům serveru sdělení na e-mail nebo interní poštou v rámci komunitního profilu. Tyto zprávy tedy nemohou být považovány za tzv. spam, neboli nevyžádanou poštu.

  Když už vám nějakou informaci zašleme, má to své důvody, nepovažujte ji tedy za nevyžádanou poštu.
 17.  Autorská práva autora fotografie či jiné informace jejím zveřejněním na serveru provozovatele nejsou nijak dotčena – veškerá využití fotografií a jiných informací třetími osobami podléhají souhlasu autora s výjimkou uvedenou v následujícím odstavci.

  Vložením svého díla do Galerie v žádném případě nepřijdete o autorská práva na něj.
 18.  Autor zveřejněním fotografií a jiných informací v galerii, tj. jejich vložením na server provozovatele uděluje provozovateli, tedy společnosti MEGAPIXEL s.r.o. nevýhradní bezúplatnou licenci k využití všech takovýchto informací jakýmkoliv způsobem, zejména k prezentaci prodávaných produktů provozovatele a k jakýmkoliv jiným marketingovým účelům, jako je zařazení fotografie a jiných informací do Newsletterů apod. Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla. Provozovatel není povinen licenci využít a je oprávněn upravit informace a fotografie jakýmkoliv způsobem pro své potřeby, jakož i s vyrozuměním a souhlasem autora bez omezení převádět získanou licenci na třetí osoby, resp. těmto udělovat podlicence. Uživatel má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s vložením informací na server a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý uživatel vložením jakýchkoliv informací na server zejména potvrzuje, že takové informace jsou jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se uživatel zavazuje a prohlašuje, že užitím informací provozovatelem dle těchto podmínek nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osobnostní, práva majitelů věcí či ochranných známek atd. Veškeré nutné souhlasy související se vložením informací na server a udělením licence si musí uživatel vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že uživatel svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Uživatel je povinen provozovateli uhradit jakoukoli škodu v případě porušení těchto licenčních podmínek a zároveň mohou být v takovém případě jakékoliv informace daného uživatele bez náhrady odstraněny ze serveru a tento uživatel bez náhrady zbaven svého členství na serveru.

  Některé snímky z Galerie občas použijeme k interním účelům. Mohou se objevit na našem webu u produktů, v článcích Magazínu atd. V případě, že by o snímek projevila zájem třetí strana, bude o tom autor vždy informován a požádán o souhlas.
 19.  Uživatel uložením informací na server podle těchto podmínek potvrzuje a zavazuje se kdykoliv na základě předchozí žádosti provozovatele prokázat: a) písemným čestným prohlášením, že informace vytvořil a/nebo že má neomezená práva poskytovat dalším osobám včetně provozovatele práva jejich užití v neomezeném rozsahu; b) písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob případně zobrazených či jinak zachycených na fotografii či v jiném typu informací (jakož i případně jiné osoby, jejíž práva jsou informacemi dotčena), že souhlasí se zachycením své osoby v rámci informací (či s jiným zásahem do svých práv), s vložením informací na server i s užitím informací v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto podmínek.

  Pokud by došlo k nějaké sporné situaci, můžeme vás požádat o čestné prohlášení o tom, že jste autorem fotografie a máte práva na její veřejnou publikaci.¨
 20.  Každý člen galerie může zveřejnit jednu fotografii denně. Ze svého profilu lze editovat čtvercový náhled, jakož i další podrobné informace o snímku. Případné odstranění snímku z galerie je možné až po 30 kalendářních dnech. Soutěžní fotografie nezle z Galerie mazat vůbec, tedy ani po 30 dnech.

  Aby byl obsah Galerie opravdu kvalitní, každý může vložit jen jednu fotografii denně a ta jde smazat až po 30 dnech. Vybírejte proto co nejpečlivěji, jaký snímek vložíte. Minimálně na měsíc se stane vaší vizitkou.
 21. Po vložení fotografie do Galerie, nejsou prvních 48 hodin vidět údaje o autorovi, jeho technice ani lokaci, kde byl snímek pořízen. Vše se objeví po uplynutí tzv. anonymity (48 h). Tento prvek zaručuje objektivnější hodnocení fotografie. Během anonymity může autor reagovat a odpovídat na komentáře u fotografie, ale i u komentářů bude dočasně skryto jeho jméno. Prosíme vystavující fotografy i ostatní členy, aby po tuto dobu neprozrazovali v komentářích, v popisu fotografie, ani jinak, jméno autora, nebo jiné informace vedoucí k jeho prozrazení.

  Z tohoto důvodu je také zakázáno vkládat podpis, značku, logotyp, nebo odkaz na autorovi weby, nebo sociální sítě, jak do fotografie, tak do popisu, nebo komentářů pod ní.

  Protože jsme zaznamenali, že hodnocení fotografie je mnohdy ovlivněno jménem autora, nebo osobní vazbou na něj, rozhodli jsme se, že první dva dny nebude znám autor, ani indicie, které mohou vést k jeho prozrazení. Hodnocení ostatních tak bude mnohem objektivnější a spravedlivější.


 22.  Provozovatel Galerie může udělit některým členům statut „specialista na fotografický žánr“. Takto pověřený fotograf bude mít u jednotlivých fotografií zvláštní prostor pro vyjádření svého komentáře, nebo kritiky, podobně jako se nyní vyjadřuje k fotografiím editor Galerie do „NÁZORU MEGAPIXELU“. Běžné komentáře těchto pověřených specialistů budou lehce zvýrazněny a to pouze u fotografií z žánrů, kterých se jejich pověření týká.

  Abychom vyzdvihli názory těch nejlepších fotografů z Galerie, jejichž komentáře mohou být pro ostatní velmi cenné, udělíme jim statut "odborníka". Jejich názory tak budou víc vidět a ostatní si z nich mohou vzít ponaučení, které jim pomůže zlepšit vlastní tvorbu.
 23.  V Galerii není povoleno měnit uživatelské jméno, ani vystupovat pod různými profily. Každý fotograf má k dispozici jeden účet, pod kterým může zveřejňovat fotografie a účastnit se soutěže. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zrušení účtu v Galerii, nebo k vyloučení ze soutěže.

  Změny jména v profilu jsou pro ostatní členy matoucí a každý fotograf by si měl stát nejen za svojí tvorbou a názorem, ale i jménem. Také není fér, aby si někdo založil více profilů a vystupoval v galerii pod dvojí identitou, nebo si dokonce díky tomu zvyšoval atraktivitu u svých fotografií a manipuloval tak s výsledky soutěže.
 24.  Do vystavených fotografií, jejich popisu, ani do veřejných komentářů není povoleno vkládat jakékoliv reklamní odkazy, ani odkazy na vlastní web, nebo profil na jiných sociálních sítích. Pro tyto účely může každý autor využít svůj profil, kam lze tyto odkazy připojit.                                                                                                           
  Galerie není inzertní plochou třetích stran a proto nechceme, aby se zde objevovala nějaká reklamní inzerce, nebo jiné odkazy, za jejichž obsah nejsme schopni ručit.

   

 25. Galerie Megapixel nezakazuje sdílení autorské tvorby vytvořené za pomoci platforem postavených na principu umělé inteligence (dále AI). Obrazy vytvořené prostřednictvím AI generátorů musí být nahrány v sekci GRAFIKA, případně FOTOGRAFIE, ale zde jedině s označením kategorie FOTOMONTÁŽ/KOLÁŽ. Stejně tak musí být v popisu pod fotografií/obrazem uvedeno, že jde o příspěvek generovaný prostřednictvím AI. Určitě budeme moc rádi, když se v popisu podělíte o platformu, která byla použita, stejně jako o podrobnější postup, jak daný výsledek vznikl.

  Tvorba generovaná za pomocí AI nesmí být označena za soutěžní příspěvek v rámci žádné kategorie ROK S MEGAPIXELEM, a to pokud není v pravidlech kola soutěže výslovně uvedeno jinak.

  Při porušení těchto pravidel nevzniká autorovi nárok na výhru, a byla-li mu už výhra odeslána, je povinen ji v nejkratší možné lhůtě vrátit.
 26.  Nejčastější dotazy týkající se provozu Galerie, naleznete na stránce FAQ - Galerie  
 27.  Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost jejich zveřejněním. Případná změna těchto podmínek bude provedena písemně a zveřejněna na www.megapixel.cz.

  V případě jakýchkoliv problému, dotazů, podnětů nebo připomínek ohledně placených profilů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat mailem: spoluprace@megapixel.cz